Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
+31 20 233 64 81
bureau@rowinpetersma.nl

privacyverklaring >
selectie
datum a/z type
22-06
2018

  Nog een maand !
Scholen
 
  Nog een maand en de verbouwing van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West is klaar. De aannemer heeft de eindsprint ingezet om alles op tijd klaar te krijgen zodat in de zomerperiode de verdere inrichting en verhuizing kan plaatsvinden. Op tijd voor de leerlingen, het schoolteam en de ouders om het nieuwe schooljaar na een jaar van omzwervingen op verschillende tijdelijke lokaties weer terug te keren in het volledig vernieuwde gebouw en een frisse start te maken.
In de aula en het speellokaal is de nieuwe vloer net gelegd en nog nat. Samen met deze ruimte zullen straks de ouderruimte, de teamruimte, het podium en de centrale hal één ruimtelijk geheel vormen tot het nieuwe kloppend hart van de school. Wordt vervolgd !
 
28-09
2017

  Start vernieuwbouw Slootermeerschool
Scholen
 
  Afgelopen donderdag hebben de leerlingen en het schoolteam van de Slootermeerschool in Amsterdam de start van de vernieuwbouw van hun school gevierd. Onder toeziend oog van de ouders, de leerkrachten en de aannemer hebben leerlingen de eerste onderdelen in de hal gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe openingen naar de aula. Na de zomer van 2018 zullen alle leerlingen weer terug zijn op hun oude vertrouwde plek in de geheel vernieuwde school.
 
24-05
2016

  Geselecteerd voor de Slootermeerschool !
Scholen
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de vernieuwbouw van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West hebben gewonnen.
De H-school, gebouwd in de jaren 50, zal worden verbouwd om functioneel en installatie-technisch weer up to date te worden. De school krijgt een veelkleurige leeromgeving met naast groepsruimtes ook verschillende verwerkings-ruimtes. Verder zal de gymzaal worden vergroot. De voorzieningen hiervoor worden ondergebracht in een nieuw gebouwtje dat aan de rand van het schoolplein is ontworpen als een grote abri die zorgt voor een beschutte ontmoetings-en wachtplek voor ouders en leerlingen.
In opdracht van Hevo, als gedelegeerd opdrachtgever van de Stichting Westelijke Tuinsteden, zullen we samen met het schoolteam en de gemeente meteen starten met de plannen. Voor de verdere uitwerking hiervan werken we samen met NAP Architecten in Amsterdam.(ref sms1)
 
10-06
2015

  Scholenbouwatlas gepresenteerd
Scholen
 
  Vandaag is in de Brede School Nieuwstraat in Rotterdam de ' Scholenbouwatlas ' gepresenteerd. Dit zeer complete handboek voor het verbouwen van basisscholen illustreert aan de hand van 100 praktijkvoorbeelden zowel de ontwerp -als procesmatige aspecten van het verbouwen van basisscholen. Ons project SBO De Kans in Amsterdam Nieuw West bijt in de reeks voorbeeldprojecten het spits af. Onder het deelthema 'individuele werkplek' wordt ingegaan op de ingrepen die binnen het gebouw zijn gedaan om naast de groepsruimtes ook individuele leer-en werkplekken voor leerlingen te maken.
 
01-10
2014

  3D PVE MFA Werkendam
Scholen
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen het Kompas en de Burgemeester Sigmondschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal,een dorpshuis en een bibliotheekvoorziening voor leerlingen en volwassenen.
Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit.
Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De MFA Werkendam zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer en Frank Maas
 
01-06
2014

  3D PVE Brede School Sleeuwijk
Scholen
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen De Morgenster en de Burgemeester Verschoorschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal en een bibliotheekfunctie.

Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De Brede School Sleewuijk zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer, Frank Maas
 
01-04
2014

  3D-PVE scholen Sleeuwijk en Werkendam
Scholen
 
  Op dit moment werkt ons bureau aan het programma van eisen van brede basisscholen in Sleeuwijk en Werkendam. We hebben hiervoor een specifiek tool het 3D-PVE ontwikkeld.

Met dit driedimensionaal getekend Programma van Eisen geven we toekomstige gebruikers en gemeenten meer inzicht in hun eisen en wensen voor een nieuw schoolgebouw. In tien stappen doorlopen we een proces waarin we gezamenlijk een ruimtelijk, functioneel en technisch PvE maken. Een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft, maar dat die functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen verbeeldt. Een 3D-PvE dat iedereen begrijpt en inspireert als start van het ontwerpproces. Voor meer informatie klik hier.
 
15-12
2013

  Studie Noordmansschool Amsterdam
Scholen
 
  In opdracht van stadsdeel Amsterdam Nieuw West is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke transformatie en nieuwbouw van de Noordmansschool, een school voor basisonderwijs aan de Louis Couperusstraat in Nieuw West.
Het gebouw maakt onderdeel uit van een door architect Zanstra in de jaren 50 ontworpen ensemble van twee schoolgebouwen en een gymzaal.
In samenwerking met de gemeente zijn 3 modellen onderzocht. Binnenkort zal het stadsdeel in overleg met schoolbestuur Amos een beslissing nemen over een voorkeursmodel. Daarbij is het ook mogelijk dat het bestaande schoolgebouw voor andere functies gehandhaafd blijft en de school verhuist naar een nieuw gebouw op het grote plein dat nu tussen de twee gebouwen in ligt.
Team Inbo: Rowin Petersma en Maarten Hooijmeijer
 
01-12
2013

  Selectieontwerp Goeman Borgesiusschool
Scholen
 
  Het selectieontwerp voor de nieuwbouw van de Goeman Borgesiussschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West
 
15-10
2013

  Selectieontwerp De Vlugtschool Amsterdam
Scholen
 
  Het selectieontwerp voor de nieuwbouw van de Burgemeester De Vlugtschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West.
 
07-05
2012

  De Kans in 'De grote schoolverbouwing'.
Scholen
 
  Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA) heeft Arconiko Architecten onderzoek gedaan naar voorbeelden van recent verbouwde basisscholen.
Aan de hand van 7 ontwerpprincipes zijn 7 scholen onderzocht en beschreven waarvan er 3 in het onderdeel 'Uitblinkers' uitgebreider worden belicht. Eén van deze scholen is basisschool De Kans in Amsterdam.
Het onderzoek is kort geleden gepubliceerd in Lay-out - platform voor ontwerpend onderzoek- nr. 20, een uitgave van het SFA. Download de Lay-out#20 hier.
 
01-10
2011

  Filmpje 'De Kans'
Scholen
 
  In opdracht van ons bureau heeft filmmaakster Nienke Eijsink een kort filmpje gemaakt over basisschool De Kans. Rowin Petersma vertelt hierin over de uitgangspunten van het ontwerp. Directeur Hans Klaassen gaat in op het belang van de renovatie en uitbreiding en vertelt over het functioneren van de school sindsdien.
Om het filmpje te zien klik hier.
 
09-09
2011

  De Kans in 'de Architect'
Scholen
 
  Basisschool De Kans staat deze maand in het tijdschrift ‘de Architect’.
In het artikel 'Basisscholen en regionalisme' beschrijft Dolf Broekhuizen aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden thema’s die steeds belangrijker worden bij hedendaagse scholenbouw: de rol van de school voor buurt en wijk en daarmee samenhangend de toenemende keuze voor transformatie en hergebruik van bestaande (school-)gebouwen.
 
21-06
2011

  De Kans in publicatie ' Schooldomein'
Scholen
 
  De smalle marges van de onderwijsfilosofie

In het tijdschrift ‘schooldomein’, een magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving staat een artikel over ‘de smalle marges van de onderwijsfilosofie’. De Maria Montessori’s en Kees Boekes van deze tijd zijn schaars, als ze op dit moment al bestaan. Toch heeft menig schoolbestuur de mond vol van een eigen onderwijsfilosofie en ziet deze graag gevisualiseerd in het schoolgebouw. Eén van de voorbeelden die genoemd wordt, is de SBO-school De Kans.
Voor het artikel in ' Schooldomein' klik hier en voor SBO De Kans, klik hier.
 
14-04
2011

  De Kans op Architectenweb
Scholen
 
  Basisschool De Kans is te zien in de rubriek 'Project belicht' van Architectenweb.

 
03-03
2011

  De Kans te zien op 2 architectuursites
Scholen
 
  Basisschool De Kans is te zien op deArchitect.nl en Architectenwerk.nl.
 
01-03
2011

  Studie Sint Lukasschool Amsterdam
Scholen
 
  Studie naar transformatiemogelijkheden van de Sint Lukasschool in Amsterdam Nieuw West. Onderzocht zijn een aantal verschillende mogelijke (nieuwe) functies namelijk als school voor
basisonderwijs in een kleine en grote variant, als woningen en als bedrijfsruimtes voor starters. De gemeente is op dit moment op basis van onze studie bezig om een definitieve keuze te maken voor herontwikkeling van de Sint Lukasschool.
 
01-01
2011

  SBO De Kans Amsterdam
Scholen
 
  De Kans is ontstaan na een fusie van twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Nieuw West: De Kade en de Van Voorthuijsenschool.
Daarvoor is het bestaande gebouw van De Kade, gelegen aan de rand van het Sloterpark, verbouwd en uitgebreid tot een 17-groepige school.
Het bestaande gebouw heeft een oppervlak van 2700 m2 BVO en de uitbreiding is 700 m2 groot.

Een tweede jeugd
Het bestaande gebouw van De Kade is een zogenaamde burgemeesterschool of H school waarvan er in de jaren 50 verschillende in de westelijke tuinsteden zijn gebouwd. De tweede benaming verwijst naar de plattegrond van het gebouw die bestaat uit twee vleugels op afstand van elkaar, gekoppeld door glazen gangen waartussen de buitenruimtes van de school liggen. Deze bijzondere typologie, waarbij binnen- en buitenruimtes als één geheel zijn ontworpen, is de grote kwaliteit van dit schooltype en vormde voor stadsdeel Nieuw-West de belangrijkste reden om tot behoud van het gebouw te besluiten en het gebouw aan te wijzen als fusielocatie.

Nieuwe binnen- én buitenruimtes
Uitgangspunt voor het ontwerp is daarom de koestering van de uiterlijke kenmerken van het bestaande gebouw en de bijzondere typologie, gecombineerd met de noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen als goede flexibele basis voor de huidige onderwijsmethodes. In nauwe samenwerking met het schoolteam is binnen het bestaande gebouw een grote verscheidenheid aan ruimtes gerealiseerd waardoor meer specifieke vormen van onderwijs en begeleiding mogelijk zijn. De uitbreiding bevindt zich aan de noordkant van het gebouw en volgt de typologie van het bestaande gebouw: de nieuwbouw is los van het bestaande gebouw geplaatst en gekoppeld d.m.v. een gang die tevens de nieuwe hoofdentree van de school is. Hierdoor ontstaan twee nieuwe, gedeeltelijk omsloten, buitenruimtes: het schoolplein met de hoofdentree en de buitenruimte voor de jongste kinderen. Door de situering van de nieuwbouw ontstaat ook een betere aansluiting met de buurt en de Thomas van Aquinostraat als belangrijke route naar het Sloterpark. De architectuur van de nieuwbouw is hedendaags maar zoekt verwantschap met de architectuur van de bestaande school.

Een gebouw voor de buurt
Gelegen aan de rand van het park is de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt. In de nieuwe situatie is zowel binnen- als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de omgeving ontstaat. Het nieuwe schoolplein en één van de buitenruimtes zijn ook bestemd voor kinderen buiten de school en worden overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo is De Kans behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt.

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West
Projectmanagement BOA, Amsterdam
Architect Inbo / Rowin Petersma, Amsterdam
Medewerkers: Frans Timmers, Frank Schellingerhout, Sjouke Vink, Edina Nemeth,
Robin Hoogedam, Jasper van Osnabrugge
Constructeur Tentij, Heemskerk
Installatieadviseur Adviesbureau Van der Weele / Bureau 1232, Groningen
Aannemer Luiten Bouw, Haarlem
 
26-11
2010

  De Kans in gebruik genomen.
Scholen
 
  Op 26 november jl. is de school voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam Geuzenveld (Stadsdeel Nieuw-West) door leerlingen en leraren in gebruik genomen.

In aanwezigheid van alle leerlingen, ouders en het schoolteam heeft Ajacied Gregory van der Wiel samen met de kinderen de school officieel in gebruik genomen tijdens een speciale feestmiddag in de vernieuwde aula van de school.
De dag daarvoor waren alle leerlingen fluitend en trommelend van hun tijdelijk onderkomen naar de vernieuwde school gelopen..

Het project bestond uit de verbouwing van het bestaande gebouw van 2700 m2 en een uitbreiding van 700 m2. In samenhang met het gebouw zijn alle buitenruimtes, het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte vernieuwd. Een gedeelte van de buitenspeelruimtes zijn overdag toegankelijk voor de buurt.
 
08-11
2010

  School De Kans opgeleverd.
Scholen
 
  School voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam-Geuzenveld opgeleverd.

Op 8 november jl. is het volledig vernieuwde schoolgebouw van de voormalige SBO school De Kade opgeleverd.
Om ruimte te bieden aan de fusie van de De Kade met de Van Voorthuijsenschool is het bestaande gebouw behalve vernieuwd ook uitgebreid met een nieuw gebouw van
700 m2.
Op 25 november a.s. zullen alle leerlingen afscheid nemen van de tijdelijke lokatie en in optocht naar de vernieuwde school lopen om daar het gebouw feestelijk in bezit te nemen.
Zie ook eerder nieuwsitem.
 
01-08
2009

  September a.s. start bouw SBO De Kans
Scholen
 
  Half september zal de bouw starten van SBO De Kans. Het project betreft de verbouwing en uitbreiding van de voormalige school De Kade in het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer tot een vernieuwde 17-groepige school voor speciaal basisonderwijs.
Gelegen aan de rand van het Sloterpark zal de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt gaan vervullen. In de nieuwe situatie is zowel binnen-als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de buurt ontstaat. Het nieuwe schoolplein is ook bestemd voor kinderen buiten de school en wordt overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een nieuwe paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo zal SBO De Kans straks behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt zijn.
 
25-09
2008

  Definitief ontwerp De Kans vastgesteld
Scholen
 
  Kort geleden is het definitief ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van
de SBO school De Kade door het stadsdeel worden vastgesteld.
De Kade zal, op de bijzondere lokatie aan de rand van het Sloterpark, fuseren met de Van Voorthuijsenschool tot een 17 groepige school voor speciaal basisonderwijs.
De fusie van de twee scholen heeft inmiddels plaatsgevonden onder de nieuwe naam 'De Kans'. De school is tijdelijk gehuisvest op de lokatie van de voormalige Van Voorthuijsenschool.
De start bouw is gepland in mei 2009 en aan het begin van het schooljaar
2010-2011 zal de vernieuwde school in gebruik worden genomen.